Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (hình học) đẳng thời // đường đẳng thời