Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tautologise /tɔ:'tɔlədʤaiz/  

  • Nội động từ
    (ngôn ngữ học) lặp thừa