Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người nói suông
  don't rely on him to do anything - he's just a talker
  làm gì cũng đừng dựa vào nó, nó chỉ là một anh nói suông
  (thường kèm theo tính từ)
  người nói (như thế nào đó)
  a good talker
  người nói giỏi