Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người nói chuyện, diễn giả
  may I introduce our speaker for this evening
  xin cho phép tôi giới thiệu diễn giả của chúng ta tối nay
  loa phóng thanh
  người nói (một thứ tiếng nào đó)
  những người nói tiếng Pháp
  the Speaker
  chủ tọa cuộc họp (ở Hạ nghị viện…)
  Orderorder!” shouted the Speaker
  chủ tọa la lên: “Trật tự! trật tự!”

  * Các từ tương tự:
  speakership