Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

keynoter /'ki:noutə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(thông tục) người lânh đạo một cuộc vận động chính trị