Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speakership /'spi:kəʃip/  

  • Danh từ
    chức chủ tịch hạ nghị viện (Anh, Mỹ)