Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spellbinder /'spelbaində[r]/  

  • Danh từ
    người làm mê ly (như có phép thần)