Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người diễn thuyết, người hô hào