Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

windbag /'windbæg/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    tên ba hoa