Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blowhard /'bləʊha:d/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người khoe khoang khoác lác