Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ thét lác; kẻ huênh hoang