Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    những mảnh vỡ, những mảnh gãy
    to smash in (into) shatters
    đập tan ra từng mảnh