Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ướp nước hoa, xức nước hoa
    có mùi thơm