Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spoor /spɔ:r/  /spʊər/

  • Danh từ
    dấu chân; hơi (của dã thú để lại trên đường đi)