Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hối hận, sự ăn năn
  the prisoner shows no remorse for his crimes
  người tù không tỏ ra hối hận với tội lỗi của anh ta
  lòng thương hại, lòng thương xót
  những người bị bắt bị xử bắn không chút thương hại

  * Các từ tương tự:
  remorseful, remorsefully, remorsefulness, remorseless, remorselessly