Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ăn năn, sự hối lỗi, sự sám hối