Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrition /kən'tri∫n/  

  • Danh từ
    sự ăn năn, sự hối lỗi