Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compunction /kəm'pʌηk∫n/  

  • Tính từ
    sự áy náy, sự hối tiếc
    she kept us waiting without the slightest compunction
    chị ta bắt chúng tôi đợi mà không chút áy náy