Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remorsefulness /ri'mɔ:sflnis/  

  • Danh từ
    sự hối hận, sự ăn năn