Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remorsefully /ri'mɔ:sfli/  

  • Phó từ
    với lòng đầy hối hận, ăn năn