Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tôi; sự dập tắt