Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lật nhào; đổ nhào
  con thuyền lật nhào
  lật đổ
  overturn the military regime
  lật đổ chế độ quân sự