Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm tăng lên đến tột độ
    làm cực đại

    * Các từ tương tự:
    maximize, maximise