Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hocus-pocus /,həʊkəspəʊkəs/  

  • Danh từ
    mánh khóe đánh lạc hướng