Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abracadabra /,æbrəkə'dæbrə/  

  • Danh từ
    câu thần chú
    Thán từ
    úm ba la!