Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incantation /,inkæn'teiʃn/  

  • Danh từ
    thần chú
    sự niệm thần chú

    * Các từ tương tự:
    incantational