Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rên rỉ
    lẩm bẩm

    * Các từ tương tự:
    groaningly