Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trái cây, quả
  chuối, táo và cam đều là những trái cây
  fruit trees
  cây ăn quả
  sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm
  sản phẩm của đất (rau, ngũ cốc)
  the fruits
  thành quả
  enjoy the fruit[sof one's labour
  hưởng thành quả lao động của mình
  bear fruit
  xem bear
  Động từ
  cho trái, ra quả
  những cây táo này lúc nào cũng sai quả

  * Các từ tương tự:
  fruit clipper, fruit fly, fruit salad, fruit tree, fruit-bearing, fruit-body, fruit-cake, fruit-fly, fruit-grower