Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fruit tree /'fru:ttri:/  

  • cây ăn quả