Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fruit clipper /'fru:t'klipə/  

  • Danh từ
    tàu thuỷ chở hoa quả