Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revenue /'revənju:/  /'revənu:/

 • Danh từ
  (cách viết khác, số nhiều revenues)
  thu nhập (quốc gia, chủ yếu do thu thuế)
  sources of revenue
  nguồn thu nhập
  a revenue tax
  thuế thu nhập
  thu nhập thuế dầu hỏa

  * Các từ tương tự:
  Revenue maximization