Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outgrowth /,aʊt'grəʊθ/  

 • Danh từ
  sự phát triển tự nhiên; kết quả tự nhiên
  sự chế tạo vật liệu ấy là kết quả tự nhiên của công nghiệp không gian
  chồi (cây); phần mọc ra
  an outgrowth on a beech tree
  chồi cây sồi
  an outgrowth of hair from the nostrils
  lông mũi