Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fruit salad /,fru:t'sæləd/  

  • món xà lách trái cây