Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ forgave
  tha, tha thứ
  tha thứ cho ai
  miễn nợ (cho ai), miễn (nợ)
  Nội động từ
  tha thứ

  * Các từ tương tự:
  forgiveness