Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho có thể
  cuốn từ điển này sẽ làm cho anh hiểu được các từ tiếng Anh
  hội nghị sẽ mở ra triển vọng hợp tác quốc tế nhiều hơn

  * Các từ tương tự:
  enabled interrupt, enabler