Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disengaged /,disin'geidʒd/  

  • Tính từ
    rảnh rang