Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+ from)
    gỡ ra, giải thoát
    tôi xoay xở tìm cách gỡ khỏi tình thế ấy bằng cách nói dối một tí chút