Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfetter /'ʌn'fetə/  

  • Ngoại động từ
    tháo xiềng, mở cùm
    (nghĩa bóng) giải phóng

    * Các từ tương tự:
    unfettered