Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfettered /ʌn'fetəd/  

  • Tính từ
    không bị kiểm soát, không bị trói buộc bởi những luật lệ chặt chẽ
    thành phố mới phát triển nhanh chóng, không bị những qui định quy hoạch hóa thông thường trói buộc