Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unchain /'ʌn'tʃein/  

  • Ngoại động từ
    tháo xích, mở xích

    * Các từ tương tự:
    unchainable