Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ đơn và quá khứ phân từ của defy
    xem defy