Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho ngọt; trở nên ngọt [hơn]
  trái cây ngọt hơn khi chín tới
  I never sweeten my tea
  tôi không bao giờ dùng trà ngọt (cho đường vào trà)
  làm cho trong lành
  sweeten [the air ina room
  làm cho không khí trong phòng trong lành hơn
  (+ up) chiều chuộng lấy lòng (ai)
  sugar (sweeten) the pill
  xem pill

  * Các từ tương tự:
  sweetener, sweetening