Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sugar-coat /'ʃugəkout/  

  • Ngoại động từ
    bọc đường
    tô vẽ (cho đẹp)

    * Các từ tương tự:
    sugar-coated