Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lương bổng (chủ yếu nói về giáo sĩ)

    * Các từ tương tự:
    stipendiary, stipendiary magistrate