Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [tiền]
  lương
  has your salary been paid yet?
  anh đã lĩnh lương chưa?
  a salary scale
  thang lương