Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) lương (thường trả hằng tuần)
  wages of £200 a week
  lương 200 bảng mỗi tuần
  tiền lương được trả vào ngày thứ sáu
  Động từ
  tiến hành
  tiến hành một cuộc chiến chống nghèo nàn và bệnh tật

  * Các từ tương tự:
  Wage and price flexibility, Wage boards, Wage competition model, Wage contour, Wage contracts, Wage differentials, Wage discrimination, Wage drift, wage freeze