Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stipendiary magistrate /'staipendjəri'mædʤistrit/  

  • Danh từ
    quan toà ăn lương (ở các thị xã lớn) ((như) stipendiary)