Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stipendiary /stai'pendiəri/  /stai'pendieri/

 • Danh từ
  ăn lương
  a stipendiary magistrate
  một quan tòa ăn lương
  Danh từ
  quan tòa ăn lương

  * Các từ tương tự:
  stipendiary magistrate