Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seducing /si'dju:siɳ/  

  • Tính từ
    quyến rũ, cám dỗ