Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thỉnh cầu, sự yêu cầu
  điều thỉnh cầu, điều yêu cầu
  những điều anh thỉnh cầu sẽ được ban cấp cho anh
  at somebody's request; at the request of somebody
  theo yêu cầu của ai
  I came at your request
  theo yêu cầu của ông tôi đã đến
  by request of somebody
  đáp lại lời thỉnh cầu của ai
  đáp lại lời thỉnh cầu của nhân dân, ông chủ tịch đã được bầu lại
  on request
  khi được yêu cầu
  danh mục sẽ được đưa ra khi được yêu cầu
  Động từ
  thỉnh cầu, yêu cầu
  tôi yêu cầu nó giúp đỡ
  xin yêu cầu ông vui lòng đừng hút thuốc lá

  * Các từ tương tự:
  request stop, requester